Klasikų asociacija – Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos narė – Klasikų asociacija

Klasikų asociacija – Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos narė

Sausio 3 d. įsteigta Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba. Klasikų asociacijos pirmininkė (automatiškai ir Klasikų asociacija) tapo šios tarybos nare.

Pedagogų asociacijos jungia žmones, kurie turi kompetencijos įvertinti dabartinę švietimo situaciją ir kuriems rūpi, kaip keičiasi, kur link eina Lietuvos švietimas. Susitikime dalyvavo Lietuvos anglų kalbos, biologijos, chemijos, geografijos, informatikos, istorijos, muzikos mokytojų, kalbų pedagogų, prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Klasikų, Šokio mokytojų asociacijų, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos bei Lituanistų sambūrio vadovai ar jų atstovai. Prie įsteigtos tarybos suskubo prisijungti ir Lietuvos matematikos, vokiečių kalbos, LR rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų bei Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos.
Nors kiekviena asociacija turi savo profesinių problemų, susitikime padaryta išvada, jog vis dėlto galutinis tikslas visų yra vienas. Buvo pasikeista nuomonėmis, kaip Lietuvos pedagogų asociacijoms geriau bendradarbiauti ir kaip koordinuoti jų veiklą. Kalbantieji akcentavo, kad būtina vienyti pedagogų asociacijas sprendžiant aktualias ugdymo problemas, dalytis informacija ir skleisti gerąją patirtį. Susirinkimo dalyviai pritarė, jog asociacijoms būtina aktyviau dalyvauti svarstant švietimą ir ugdymą reglamentuojančius dokumentus.
Tikslams apsibrėžti ir veiklai koordinuoti asociacijų vadovai nutarė įkurti Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybą ir numatė ateityje įkurti atskirą juridinį vienetą. Tarybos nariai yra Lietuvos pedagogų asociacijų vadovai, tačiau posėdžiuose galės dalyvauti ir kiti asociacijų nariai – vadovų įgaliotieji asmenys. Svarstytas tarybos darbo koordinatorių klausimas. Jais išrinkti Violeta Kriščiūnienė (Lietuvos istorijos mokytojų asociacija), Arnoldas Riekumas (Šokio mokytojų asociacija) ir Rytas Šalna (Lietuvos geografi jos mokytojų asociacija).
Vienas iš artimiausių įsteigtos tarybos uždavinių – inicijuoti pedagogų asociacijų vadovų susitikimą su naujuoju švietimo ir mokslo ministru. Norima supažindinti ministrą su tarybos veiklos tikslais ir artimiausiais uždaviniais. Pokalbyje numatoma aptarti dabartinę švietimo padėtį, pateikti pedagogų dalykininkų požiūrį į kylančius iššūkius ir apsvarstyti tolesnes glaudaus ir dalykiško bendradarbiavimo gaires.

Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos inf.