2011 m. ataskaita – Klasikų asociacija

2011 m. ataskaita

Asociacijos veiklos 2011 metais ataskaita

Siekta:
1. skatinti Antikos ir jos recepcijos tyrimus, kurti projektus ir dalyvauti juose.
Vykdyti šie tarptautiniai ir nacionaliniai projektai:
• 2011 m. birželio 16 d. tarptautinė konferencija (su Academia Sarbeviana) Kražiuose – Bendras paveldas: M. K. Sarbievijus ir jaunuomenė. Ar nemirė M. K. Sarbievijaus žodis? (E. Ulčinaitė, O. Daukšienė, Ž. Nedzinskaitė, N. Juchnevičienė, A. Zalanskaitė).
• tarptautinė konferencija Colloquium Balticum X, lapkričio 10-12; dalyvavo 38 dėstytojai ir studentai iš Marburgo, Lundo, Berlyno, Lodzės, Tartu, Rygos.
• Bendras Europos šalių projektas European symbols – tarptautinis lotynų kalbos vadovėlis, paremtas autentiškais neolotyniškais tekstais ir europinės kultūros simboliais, atspindinčiais Antikos recepciją skirtinguose kraštuose (O. Baumilienė ir Salomėjos Nėries gimnazijos moksleiviai, talkinant dr. M. Čiurinskui).
• dalyvaujama Europiniame projekte Europatria; numatomas rezultatas – chrestomatija, į kurią įtraukti neolotyniški Europos šalis šlovinantys lotyniški tekstai.
• Teiktos paraiškos LMT, vykdyti projektai
• Bendradarbiaujama su tarptautinėmis klasikų organizacijomis (Europinė klasikų asociacija Euroclassica, Maltos klasikų asociacija, Kroatijos klasikinių kalbų mokytojų asociacija).
• dalyvauta Academia Ragusina seminare – balandžio 26–30 d., Dubrovnikas (dr. Mindaugas Strockis, Raminta Važgėlaitė)
• Academia Homerica 2011 – dalyvavo Matas Grubliauskas ir Antanas Vitkauskas
• N. Juchnevičienė dalyvavo Euroclassica kongrese Paryžiuje rugpjūčio 24-28 d.

Didelis pripažinimo ženklas – tai, kad tarptautinis Euroclassica kongresas vyks Vilniuje 2012 m. rugpjūčio 31-rugsėjo 2 d.

2. plėtoti Antikos studijų tradicijas Lietuvoje
Toliau plėtoti ryšiai ir bendradarbiauta su įvairiomis Lietuvos švietimo įstaigomis, asociacijomis ir institucijomis (mokyklomis, Nacionaline moksleivių akademija, ŠMM, LRS, Lietuvos rašytojų sąjunga)
• Asociacijos rengtos programos dėka mokyklų programose atsirado LDK literatūros temos
• planuojamas Antikos chrestomatijų, mitologijos ir kt. tekstų parengimas ir leidimas
• skaitytos paskaitos Lietuvos mokytojams apie Antikos literatūrą ir kultūrą, vesti metodiniai seminarai apie LDK literatūros temų dėstymą (Nijolė Juchnevičienė, Onutė Baumilienė)
• Kovo 9 d. įvyko seminaras Lietuvos mokyklų mokytojams. Seminaro programa:
Antikos kultūros atspindžiai kasdienybėje (dr. Mantas Adomėnas)
Antikos kultūros programa bendrojo lavinimo mokykloms Lietuvių kalbos ir literatūros programos kontekste (Vidas Garliauskas. Nida Poderienė)
Antikos projektai mokykloje: Katulo poezijos novatoriškumas šiandien (mokytoja Onutė Baumilienė, S. Nėries gimnazijos mokiniai, filmuko „Begalinis“ demonstravimas)
Klasika humanitariniame ugdyme (doc. dr. Paulius Subačius)
• Tęsiama olimpiadų tradicija – 2011 m. kovo 18-19 d. kartu su antrąja Antikos kultūros olimpiada įvyko pirmoji lotynų k. olimpiada.; ją savo apsilankymu pagerbė LRS ŠMKK pirmininkas V. Stundys, šio komiteto narys dr. Mantas Adomėnas, Graikijos ambasadorius Lietuvoje. Varžėsi 192 dalyviai iš 76 mokyklų. Asociacijai pavyko surinkti iš įvairių fondų bei rėmėjų daugiau nei 10000 Lt; ypatingai reikšminga Maxima Lt parama, parama iš VU rektoriaus fondo, Filologijos fakulteto skirta parama ir aktyvus dekano palaikymas bei dalyvavimas olimpiados renginiuose. Olimpiadą parėmė Vilniaus miesto savivaldybė, LR ŠMM, Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje, leidyklos „Aidai“, „Šviesa“, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, LMA Vrublevskių biblioteka, UAB „Spaudos klasė“ ir kt. Visiems rėmėjams nuoširdžiai dėkojame.

Šiais metais Antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiada įtraukta į ŠM ministro patvirtintą olimpiadų sąrašą, gerbiama Nida Poderienė tuo ypatingai rūpinosi, jai pavyko gauti finansavimą, bet jis, deja, per pusę mažesnis nei asociacija buvo sukaupusi praeitais metais.

2012 m. kovo 2–3 d. vyks trečioji antikos kultūros ir antroji lotynų kalbos olimpiada.
Svarstoma ir apie senosios graikų kalbos olimpiadą.

Siūloma pasvarstyti idėją įsteigti premiją ypač gerai besimokančiam klasikinės filologijos studentui; ji galėtų būti teikiama kasmet ar privataus asmens ar juridinio asmens, galėtų būti vienkartinė premija arba stipendija vienam semestrui. Tai būtų daroma oficialiai, su universitetu pasirašoma sutartis.

3. Antikos populiarinimo veikloje aktyviai dalyvauja ne tik dėstytojai, bet ir studentai (Colloquium Balticum, vizitai į mokyklas); tai patvirtina ir Viktorijos Staišiūnaitės laimėjimas LRS organizuotame jaunųjų vertėjų konkurse (ji tapo meninio lotynų ir senosios graikų kalbos tekstų vertimo laureate). Aktyviai dirbama su moksleiviais, stojančiųjų į klasikinę filologiją ir klasikinių dalykų paklausa didėja.
Dalyvaujama mokyklų projektuose:
• Dr. Mindaugas Strockis dalyvavo S. Nėries gimnazijos projekte (Katulo eilėdara, filmas Begalinis)
• 2011 m. sausio 24 d. – studentai lankėsi Užupio gimnazijoje ir padėjo pasiruošti projektui (M. Grubliauskas, E. Žurauskaitė, V. Staišiūnaitė)
• Sausio 26 d. – Mokinių projekto pristatyme Užupio gimnazijoje dalyvavo M. Adomėnas, N. Kardelis, N. Juchnevičienė)

• Nuo šių metų Lietuvos atstovė Nijolė Juchnevičienė yra išrinkta Euroclassica valdybos nare (2011-2016 m.: Chose Navarro, Christine Haller, Jelena Jermolaeva, Francisko de Oliveira, Nijolė Juchnevičienė).

• Kovo 19 d. VU Teatro salėje įvyko premjera – klasikinės filologijos su dideliu pasisekimu studentai suvaidino savo pačių pastatytą Euripido Medėją
• 2011 m. sausio 28 d. publikuotas prof. Eugenijos ulčinaitės straipsnis Literatūroje ir mene apie klasikinio išsilavinimo ir klasikinių tradicijų svarbą
• Universitas Vilnensis paskelbti 3 straipsniai apie olimpiadą ir klasikinių studijų situaciją
• leidinys apie asociaciją

Asociacija telkia Lietuvos klasikus sprendžiant aktualius jų bendruomenei klausimus. Bendromis pastangomis pavyko pasiekti, kad 2010 m. gruodžio 10 d. suvažiavime priimta rezoliucija buvo iš esmės įgyvendinta.

2010 m. gruodžio 10 d. įvykusio Suvažiavimo rezoliucijai

1. Dalyką Lotynų kalba ir Antikos kultūra, kaip pasirenkamąjį dalyką ar kaip modulius, pasiūlyti visoms mokykloms.
2. Pritarti viduriniojo ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos projektui.
3. Siūlyti Antikos kultūros olimpiadą įtraukti į nacionalinių olimpiadų sąrašą.
4. Siūlyti Vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedrai sistemiškai rengti paskaitas mokytojų klasikų kvalifikacijai kelti.
5. Prisidėti prie LDK kultūros aktualizavimo mokykloje.
Lieka visiškai neaiški 6 rezoliucijos punkto įgyvendinimo galimybė –
6. Teikti siūlymus įstatyminei bazei tobulinti, kad būtų sustiprintas klasikinių kalbų ir Antikos kultūros mokymas. Pirmas žingsnis toliau siekiant šio tikslo galėtų būti ŠMM ruošiamas projektas – Antikos dalykų integravimas į bendrojo ugdymo programas. Manau, kad gerbiama N. Poderienė sutiks supažindinti su šiuo projektu.

Kitais metais vienas iš pagrindinių uždavinių būtų toliau tęsti darbą, siekiant atgaivinti klasikinių gimnazijų tradicijas Lietuvoje. Asociacija mano, kad tokiu būdu pavyktų pasiekti esminio humanitarinio ugdymo kokybės Lietuvoje pagerinimo.