Godfrydo Grodeko stipendijos nuostatai – Klasikų asociacija

Godfrydo Grodeko stipendijos nuostatai

GODFRYDO GRODEKO (Godfryd Ernest Groddeck) STIPENDIJOS NUOSTATAI

Bendrosios nuostatos

 1. Godfrydo Grodeko stipendijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja šios stipendijos

(toliau – Stipendija) skyrimo tvarką, pretendentų į Stipendiją atrankos kriterijus ir Stipendijos mokėjimo tvarką.

 1. Stipendijos tikslas – su Vilniaus universiteto profesoriumi Godfrydu Grodeku siejamų klasikinės filologijos studijų ir neolotyniškosios raštijos tyrimų populiarinimas.
 2. Stipendijos steigėjas yra RIMVYDAS BARANAUSKAS (toliau – Steigėjas), sudarantis stipendijų fondą ir nustatantis stipendijų kiekį ir dydį.
 3. Stipendija steigiama kartu su Klasikų asociacija (toliau – Asociacija), kuriai atstovauja Asociacijos pirmininkas.
 4. Fondą prižiūri ir tvarko Steigėjas kartu su Asociacijos valdyba. Valdyba kasmet teikia Steigėjui ir Asociacijai Stipendijos fondo ataskaitas, viešina informaciją apie Stipendiją ir skelbia stipendiatų sąrašą .

Stipendijų skyrimo tvarka

 1. Stipendijjų skyrimui sudaroma 5 narių Komisija, į kurią įeina Steigėjas ir keturi Asociacijos valdybos nariai, iš kurių vienas – bet kurios studijų pakopos studentas. Komisija vertina konkursui pateiktus darbus ir priima sprendimą dėl stipendijų skyrimo paprastąja balsų dauguma.
 2. Stipendijos skiriamos Komisijos išrinkto geriausio tiriamojo, mokslo populiarinimo ar kūrybinio darbo apie klasikinės filologijos mokslą ir studijas, su jais susijusias asmenybes, neolotyniškąją raštijąVilniaus universitete iki 1831 m.
 3. Paraiškas ir savo parengtus darbus Komisijai gali teikti visų VU humanitarinių studijų programų pirmos ir antros studijų pakopos studentai
 4. Informaciją apie konkursą ir kvietimus jame dalyvauti Komisija skelbia Asociacijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose rugsėjo antrą dieną kitiems akademiniams metams.
 5. Savo darbus ir prašymą gauti Stipendiją studentai įteikia Komisijai elektroniniu formatu iki kitų metų lapkričio 15 d.
 6. Nugalėtojas skelbiamas ir Stipendija įteikiama Asociacijos kasmetinio visuotinio susirinkimo metu.
 7. Nugalėtojui įteikiamas Stipendijos skyrimo diplomas. Savo atliktą darbą stipendiatas pristato Asociacijos susirinkimui.
 8. Stipendijos laimėtojas ir laimėjęs darbas skelbiami Asociacijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose.