2008 m. visuotinis Klasikų asociacijos narių suvažiavimas – Klasikų asociacija

2008 m. visuotinis Klasikų asociacijos narių suvažiavimas

Klasikų asociacijos suvažiavimas vyko 2008 birželio 27 d. 17 val. Vilniaus universiteto V. Krėvės auditorijoje. Dalyvavo 42 asociacijos nariai. Suvažiavimui pirmininkavo viena iš asociacijos steigėjų, valdybos narė, VU Klasikinės filologijos katedros vedėja Nijolė Juchnevičienė. Ji pasveikino asociacijos narius ir suteikė žodį asociacijos valdybos pirmininkui Mantui Adomėnui, kuris apžvelgė asociacijos per metus nuveiktus darbus.

I. Asociacijos valdybos darbo ataskaita.

Asociacijos veikla vyko dviem pagrindinėmis kryptimis:

1) Antikos populiarinimas, klasikinių vertybių sklaida;
2) dėmesys lotynų kalbos dėstymui mokyklose.

1) Sukurta asociacijos internetinė svetainė, kurioje veikia klasikų forumas, yra prieinami internetiniai klasikinės filologijos ištekliai, skelbiamos asociacijos veiklos aktualijos, klasikos naujienos. Ypatingą padėką valdybos pirmininkas pareiškė asociacijos nariui dr. Mindaugui Strockiui ir valdybos narei Annai Maciūnienei, kurie daug prisidėjo prie svetainės tvarkymo.

2007-06-07 „Žinių radijo“ buvo transliuota valandos trukmės laida, skirta asociacijos įsteigimui ir Antikos kultūros recepcijos Lietuvoje istorijai ( laidoje dalyvavo doc. M. Adomėnas, prof. E. Ulčinaitė, doc. N. Kardelis); laidos įrašas patalpintas internete.

Asociacijos nariai buvo kviečiami skaityti paskaitas įvairiais Antikos kultūros aspektais; ypač aktyviai bendrauta su Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakulteto dėstytojomis, asociacijos narėmis Živile Nedzinskaite, Asta Vaškeliene ir Dovile Keršiene bei fakulteto studentais; jiems paskaitas skaitė M. Adomėnas, V. Ališauskas, N. Kardelis. VU Gamtos fakulteto bendruomenės prašymu N. Kardelis skaitė paskaitą ir biologijos fakulteto magistrantams.

Labai aktyviai Antikos kalbos ir kultūra buvo pristatomi mokyklose. Mokytojų, dėstančių lotynų kalbą, kvietimu (asociacijos narės mokytojos Živilė Jurgaitytė ir Olesia Davydenko) į mokyklas vyko aktyviausi asociacijos nariai – Klasikinės filologijos katedros studentai. Šią veiklą koordinavo steigėjos ir valdybos narės Anna Maciūnienė, Gabija Daukšaitė, Rasa Jaruševičiūtė:

2007 m. rugsėjo 26 d. vyko Kalbų diena S. Daukanto mokykloje – pristatytos Antikos kalbos, kultūra, istorija, klasikinės studijos (dalyvavo A. Maciūnienė, M. Adomėnas, studentai: antrakursiai Agata Konratovič, Igoris Safonovas, Ksenija Tumanovičienė, bakalaurės Gabija Daukšaitė, Giedrė Krasnauskaitė, Gintė Medzvieckaitė, Rasa Jaruševičiūtė);

2007 m. lapkričio mėn. lankytasi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Anna Maciūnienė, bakalaurės Gabija Daukšaitė, Giedrė Krasnauskaitė, Gintė Medzieckaitė, Rasa Jaruševičiūtė).

Rugsėjo mėnesį valdybos nariai sukūrė ir spalio mėnesį kultūros programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ pateikė kompleksinį kultūrinį projektą „Palemono žygis“, sudėtą iš įvairių kultūrinių segmentų – programų (gatvės muzikos šventė, vizualiųjų menų programa, kultūrų atpažinimo programa, gyvosios istorijos programa, konferencija ir paskaitos, ir kt.). Šiuo projektu siekta aktualizuoti Vilniaus lotyniškosios kultūros paveldą, parodyti jos tąsą dabartyje ir išryškinti jos svarbą dabarties kultūros, šiuolaikinės Europos civilizacijos supratimui. Vienas svarbiausių šią temą išryškinančių akcentų – nuoroda į Palemono mitą, kuriuo šešioliktojo amžiaus Lietuvos kultūrinis ir politinis elitas siekė parodyti savo kilmę iš Romos, tuometinio Europos civilizacijos traukos centro ir Vakarų kultūros lopšio. Palemono mitas buvo pasirinktas vizualiniu ir prasminiu renginio leitmotyvu, išryškinančiu skirtingų renginio segmentų sąsają. Projektas praėjo pirminę atranką, bet dėl įvairių, daugiausia politinių priežasčių, susijusių su Kultūros sostinės programos direkcijos veikla, jo realizavimas įstrigo.

2) Dėmesys situacijai mokyklose – prioritetinė ataskaitinių metų veiklos sritis; tikėkimės, kad mūsų apsilankymai mokyklose pavirs tradicija. Kad situacija tikrai neideali, parodė Asociacijos tinklapyje inicijuota diskusija apie lotynų kalbos dėstymą mokyklose. Dėkojame visiems, įsijungusiems į diskusiją, ypač mokytojams, kurių nuomonė labai svarbi.

Asociacija atsiliepė į mokinių prašymus ir tarpininkavo surasdama lotynų kalbos mokytojus Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai ir Vilniaus Radvilų gimnazijai.

Kartu su Klasikinės filologijos katedra atgaivinta seminarų lotynų kalbos mokytojams tradicija: pirmasis – tikėkimės, ne paskutinis – seminaras įvyko 2008 m. kovo 7 d., jame dalyvavo 10 mokytojų:
Violeta Meidienė, Utenos „Saulės“ gimnazija,
Žėrutė Semaškienė, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazija
Rita Latvienėnė, Utenos A. Šapokos gimnazija,
Rita Virbickienė, Šiaulių J. Janonio gimnazija,
Virginija Žalatkovienė, Anykščių J. Biliūno gimnazija,
Ona Jakimavičienė, Anykščių J. Biliūno gimnazija,
Olesia Davydenko, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija,
Živilė Jurgaitytė, Vilniaus S. Daukanto vid. m-la,
Vida Nazarovaitė, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija,
Onutė Baumilienė, Vilniaus S. Nėries vid. m-la

Pranešimus seminare skaitė katedros dėstytojai dr. A. Kučinskienė, dr. M. Strockis, doc. N. Kardelis, doc. D. Staškevičienė. Mokytojų atsiliepimai (ir žodžiu, ir internete) labai teigiami, mokytojai pageidauja ir ilgesnių, dviejų dienų seminarų.

Asociacijos valdybos pirmininkas informavo, kad buvo kreiptasi į tarptautinę klasikų organizaciją EUROCLASSICA dėl narystės joje, bet dar atsakymas negautas. Klasikinės filologijos katedra kartu su užsienio partneriais (Greifswaldas, Marburgas, Lundas ir kt.) organizuoja tarptautinę konferenciją Colloquium Balticum VIII, kuri įvyks 2008 lapkričio 12-15 d. Klasikų asociacija yra viena iš šios konferencijos rėmėjų (aišku, parama bus nedidelė, nes ir turimos lėšos yra menkos; finansinę ataskaitą pateiks revizijos komisijos atstovas). Todėl labai vertiname dr. Naglio Kardelio, prof. E. Ulčinaitės, V. Ališausko finansinę paramą.

Asociacijos suvažiavimas balsavimu valdybos darbą ir pirmininko ataskaitą įvertino teigiamai.

II. Revizijos komisijos atstovo ataskaita.
Revizijos komisijos atstovė I. Štikonaitė pateikė finansinę metų ataskaitą. Suvažiavimo dalyviai ją balsavimu patvirtino.

Pirmininkaujanti N. Juchnevičienė pasiūlė papildyti revizijos komisiją (įstatuose nurodyta, kad ją gali sudaryti iki 5 narių). Komisiją pasiūlyta papildyti vienu nauju nariu. Į revizijos komisiją išrinkti I. Štikonaitė, V. Garliauskas, S. Morkevičienė ir A. Maciūnienė.

III. Valdybos rinkimai

Valdyba, prieš metus patvirtinta steigiamajame suvažiavime, atsistatydina. Į naują valdybą trejų metų kadencijai pasiūlyti M. Adomėnas, N. Juchnevičienė, V. Ališauskas, R. Brunevičiūtė, O. Baumilienė, L. Girdvainytė, I. Safonovas. Balsavimu visos kandidatūros patvirtintos; valdyba turi iš savo narių išsirinkti pirmininką.

IV. Apie klasikinę filologiją kaip mokslą, apie jos vietą modernioje mokslo sistemoje ir vertę bei unikalumą savo pranešime kalbėjo VU Klasikinės filologijos katedros docentas dr. Naglis Kardelis (pranešimo tekstas bus pridėtas).

V. Apie lotynų kalbos studijų reikšmę Antikos kultūrai pažinti, apie mokytojo vaidmenį motyvuojant mokinius kalbėjo mokytoja Onutė Baumilienė (Vilniaus S. Nėries vid. m-la); ji papasakojo apie rengtus su Antikos kultūra susijusius projektus, pademonstravo vaizdinę medžiagą (pranešimo tekstas pridedamas).

VI. Kauno medicinos universiteto Kalbų katedros vedėja edukologijos mokslų daktarė prof. R. Brunevičiūtė supažindino asociacijos narius su kauniečių asociacijos narių nuveiktais darbais ir pademonstravo nuotraukas (nuotraukos pridedamos: 18 MB .ppt) ir perskaitė edukologų parengtą humanitarinio ugdymo mokyklose viziją, kuri turėtų kokybiškai pakeisti dabartinę nepatenkinamą humanitarinio ugdymo situaciją Lietuvos vidurinėse mokyklose.
Nutarta: 1) sudaryti darbo grupę pareiškimui suredaguoti. Į ją išrinkti prof. R. Brunevičiūtė, prof. E. Ulčinaitė, mokytojai O. Baumilienė, V. Garliauskas, V. Niauronytė;

2) suredaguotą tekstą paskelbti svetainėje ir teikti svarstyti Švietimo ministerijai.

Po suvažiavimo susirinkusi naujai išrinkta valdyba pirmininku išsirinko Mantą Adomėną. Prof. R. Brunevičiūtės buvo paprašyta tapti neoficialia pirmininko pavaduotoja ir aktyvinti asociacijos veiklą.

Pasibaigus oficialiajai daliai tolesni projektai ir ateities perspektyvos buvo aptartos neoficialioje aplinkoje.