2013 m. ataskaita – Klasikų asociacija

2013 m. ataskaita

I. Valdybos veiklos organizavimas, darbo planavimas

Nauji Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2012 m. gruodžio 7 d.
Gruodžio 8 d. visuotiniame asociacijos susirinkime išrinkta nauja valdyba: Nijolė Juchnevičienė (asociacijos valdybos pirmininkė), Vytautas Ališauskas, Raimonda Brunevičiūtė, Audronė Kučinskienė, Raminta Važgėlaitė, Agnė Zalanskaitė, Vilius Bartninkas, Akvilė Vaiginytė, Anna Maciūnienė.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 valdybos posėdžiai, 4 darbo grupių pasitarimai, pasiskirstytos veiklos sritys ir atsakomybės.

II. Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos asociacijomis

Sausio 3 d. istorijos mokytojų asociacijos, geografų asociacijos ir šokio mokytojų asociacijos atstovai pakvietė visų pedagogų asociacijų vadovus į pasitarimą, kuriame buvo įsteigta asociacijų vadovų taryba (LiPATVA); ji oficialiai buvo įsteigta sausio 10, buvo parengtas pranešimas spaudai.
Joje dalyvauja 15 asociacijų vadovai, jos tikslas – koordinuoti veiksmus, telkti pastangas bendram tikslui pasiekti – gerinti ugdymo kokybę. Balandžio 22 d. įvyko LiPAVTA susitikimas su Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu, buvo pristatyti Tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai, sutarta, kad taryba bus atstovaujama visose ŠMM sudaromose darbo grupėse.

Šių mokslo metų pradžioje, Klasikų asociacijos pirmininkei pasiūlius Tarybai pareikšti bendrą poziciją dėl viešoje erdvėje formuojamo humanitarinių mokslų įvaizdžio, kai kurių asociacijų vadovai tam ryžtingai pasipriešino. Valdyboje svarstyta galimybė išeiti iš šios tarybos, valdyba abejoja buvimo šioje taryboje nauda.

Du asociacijos nariai dalyvavo UPC organizuotuose asociacijų narių mokymuose (projektas « Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) », SFMIS Nr. VP1-2.2.-ŠMM-02-V-01-009).

III. Bendradarbiavimas su Europos klasikų asociacijomis

Klasikų asociacijos pirmininkė, Euroclassica valdybos narė, ir Klasikų asociacijos valdybos narė Audronė Kučinskienė dalyvavo 2013 metų Euroclassica kongrese Lisabonoje (rugpjūčio 29-rugsėjo 1) (asociacijai tai finansiškai nieko nekainavo), asociacijos nario mokestis – 150 EU – sumokėtas iš tam skirtų projekto Humanitarinių mokslų populiarinimo renginių ciklas (2013 m., LMT) lėšų.
Kongreso metu Klasikų asociacijos narės dalyvavo bendroje Europos šalių atstovų diskusijoje ir konferencijoje skaitė pranešimus apie klasikinių studijų ir tyrimų situaciją Lietuvoje bei jų ateities perspektyvas.
Kongrese buvo pristatytas bendro Euroclassica asociacijos projekto Europatria rezultatas – knyga Europatria. Projekte dalyvavo ir Lietuvos klasikai , taigi knygoje yra pateikti puikiai parinkti neolotyniški tekstai apie Lietuvą. Už tai ypatingai norime padėkoti publikacijos sudarytojui ir apibendrinančio straipsnio autoriui Tomui Veteikiui.

IV. Asociacijos dalyvavimas ŠMM darbo grupėse

Asociacijos pirmininkė dalyvavo Darbo grupėje parengti priemonių planą, skirtą užtikrinti aukštesnius mokinių bendrojo (skaitymo, rašymo) ir kultūrinio raštingumo pasiekimus (vasario 27–kovo 14).

Asociacijos atstovas doc. dr. Vytautas Ališauskas deleguotas į Lietuvos Švietimo tarybą.

Gegužės 7 d. asociacijos pirmininkė Lietuvos Respublikos prezidentės buvo pakviesta dalyvauti Nacionalinio diktanto nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje.

V. Olimpiados, konkursai

Pirmoji olimpiada, įtraukta į ministro įsakymu patvirtintą olimpiadų, kurių nugalėtojams suteikiami papildomi konkursiniai balai stojant į aukštąsias mokyklas, sąrašą, įvyko 2013 m. kovo 1–2. Ji oficialiai tapo Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada. Kadangi dalyvavimui buvo nustatytos kvotos ir olimpiados dalyviams lotynų kalbos žinios yra būtinos, gana didelė dalis norinčių dalyvauti ir anksčiau aktyviai dalyvavusių asociacijos rengtoje Antikos kultūros olimpiadoje negalėjo būti įtraukta. Mokiniai ir mokytojai kreipėsi į asociaciją teiraudamiesi, ar nebus rengiamas Antikos žinių konkursas. Buvo intensyviai diskutuojamos galimybės jį surengti, ieškoma finansavimo. Buvo surinkta daugiau kaip 2 000 LT, Konkurse dalyvavo 50 moksleivių.

Už vertingų prizų olimpiados nugalėtojams parūpinimą ypatingai dėkojame Klasikų asociacijos valdybos narei Agnei Zalanskaitei.

2012 m. Antikos kultūros olimpiados metu buvo suformuota mokytojų iniciatyvinė grupė iš kasmet olimpiadoje dalyvaujančių mokyklų atstovų (mokytojai Jonas Legas (Jonavos J. Ralio gimnazija), Loreta Raudytė (Telšių vyskupijos licėjus), Audronė Anulienė (Tauragės Versmės gimnazija), Ingrida Ruchlevičienė (Kauno Aušros gimnazija), Violeta Greičiūnienė (Jurbarko Vytauto Didžiojo gimnazija), Rūta Beinoravičiūtė (Vilniaus Mikalojaus Daukšos vid. m-la), Adelė Žeimytė (Kretingos rajono Salantų gimnazija), Sigita Lapinskienė (Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija)). Grupės tikslai – lotynų kalbos mokytojų bendradarbiavimas, dėstymo metodikos klausimai, bendri renginiai, užduočių banko olimpiadai ir konkursui rengimas. Tenka pripažinti, kad kol kas grupės veikla nėra labai aktyvi, tačiau ypatingai pabrėžtina tai, kad praeitos olimpiados metu mokytojų seminarą vedė ir puikius pranešimus parengė patys mokytojai bei jų mokiniai.

Šį rudenį buvo atnaujintos ir su ŠMM suderintos Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada sąlygos, parengtos Antikos žinių konkurso sąlygos.

Kita Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada ir Antikos žinių konkursas vyks 2014 metų kovo 14-15 d.

VI. Spektaklis
2013 m. olimpiadoje Filologijos fakulteto studentai kartu su Klasikų asociacijos nariais pastatė Euripido dramą Alkestidė.

Šis spektaklis buvo įtrauktas į Tebūnie naktis renginių programą ir rodomas Kultūros naktyje (2013 m. liepos 5-6, A.Mickevičiaus biblioteka), buvo rodomas Kražių festivalio metu rugpjūčio 16 d.; į spektaklį buvo įtraukti Kelmės rajono moksleiviai (VI jaunimo edukacinė stovykla Kražiuose); apie spektaklį buvo rašyta „Šiaulių krašte“, VU naujienose ir kt.

VII. Klasikinės gimnazijos įsteigimo galimybės

Klasikinės gimnazijos steigimo klausimai kurį laiką buvo sustoję, nes diskusijos su ŠMM vyko vangiai, su Vilniaus miesto savivaldybe taip pat principinio sutarimo nebuvo pasiekta. Tačiau šiais metais aktyvios asociacijos narių Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytojų Vido Garliausko, Vilijos Niauronytės, Dalios Kubilinskienės veiklos dėka, bendradarbiaujant su ŠMM ir Vilniaus miesto savivaldybe, yra pasiektas kol kas neformalizuotas sprendimas dėl tokio tipo gimnazijos įsteigimo galimybės Vilniuje. Šios mokytojų ir visos Klasikų asociacijos apčiuopiamas veiklos rezultatas – sukurta Klasikinio ugdymo koncepcija, pateikta svarstyti ŠMM.

Asociacijos veiklos ir bendradarbiavimo su kitomis asociacijomis dėka lotynų kalba pradėta dėstyti ir Antakalnio gimnazijoje.

VIII. Trivium Crosense
Antroji Klasikų asociacijos vasaros stovykla Kražiuose (bendradarbiaujant su Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centru) – įvyko liepos 7–14, jos dalyvių skaičius išaugo daugiau kaip dvigubai: joje dalyvavo 26 dalyviai (visų trijų studijų pakopų, iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų). Apie stovyklą buvo paskelbtas straipsnis Universitas Vilnensis.

IX. Klasikų klubas
Naujas, anksčiau neplanuotas, bet tapęs ypatingai populiariu veiklos formatas. 2013 metais įvyko aštuoni klubo renginiai:

* Kovo 5 d. Bernardas Gailius, „Kur gyvena elitas?“;
* Balandžio 2 d. K. Sabolius, „Vaizduotė ir kepenys: nuo Platono iki kovos klubo“
* Gegužės 7 d. Deividas Šlekys „Antikos pamokos moderniajai karybai“
* Birželio 14 d. – diskusija „Antikos kultūra kasdienybėje“ – diskusiją moderavo doc. Vytautas Ališauskas, joje dalyvavo prof. Paulius Subačius, Semiotikos magistrantas Maksimas Ivanovas ir filosofijas bakalaurantas Ruslanas Baranovas.
* Rugsėjo 3 d. – TSPMI studentas Dovydas Skarolskis „Kodėl verta mokytis klasikinių kalbų“
* Spalio 1 d. – doc. Mantas Adomėnas „Šiuolaikinis populistas Antikoje: Alkibiadas“
* Lapkričio 6 d. – Donatas Puslys „Ką apie mūsų kasdienybę byloja šventieji: nuo Šv. Benedikto iki palaimintojo Jono Pauliaus II“
* Gruodžio 4 d. – choreografė Marija Simona Šimulynaitė „Antikos įvaizdžiai šiuolaikiniame teatre“

Visi klasikų klubo renginiai susilaukė plataus atgarsio spaudoje ir elektroninėje erdvėje, jų įrašai prieinami Klasikų asociacijos Facebook‘o paskyroje ir Klasikų asociacijos internetinėje svetainėje.

X. Asociacijos skelbiami spektaklių pagal Antikos tragedijas recenzijų konkursai

Taip pat naujas, bet labai populiarus formatas.
Balandžio 15 d., bendradarbiaujant su Nacionaliniu dramos teatru, paskelbtas Euripido „Bakchančių“ (rež. G. Varnas) recenzijų konkursas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams; teatras asociacijos narius pakvietė apsilankyti generalinėje repeticijoje balandžio 23 d. Recenzijų konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti birželio 14 d. vykusio Klasikų klubo metu.

Rugpjūčio 26 d., bendradarbiaujant su Vilniaus miesto Mažuoju teatru, paskelbtas Konstantino Bogomolovo spektaklio „Mano tėvas – Agamemnonas“ recenzijų konkursas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Konkurso dalyviai teatro buvo pakviesti į spektaklio peržiūrą, po jos įvyko diskusija su režisierium, konkurso laureatus lapkričio 6 d. apdovanojo režisierius Kirilas Glušajevas.

XI. Asociacijos veiklos, uždavinių viešinimas, klasikinių vertybių ir Antikos kultūros žinių sklaida

Balandžio 27 d. 10 val. – Žinių radijas, laida Avilys „Kodėl žmonės šiais laikais mokosi mirusių kalbų?“, dalyvavo Raminta Važgėlaitė, Kristupas Sabolius, Vytautas Adomaitis

Rugpjūčio 31 d. – diskusija Žinių radijuje apie klasikinio ugdymo būtinumą (Nijolė Juchnevičienė, Antakalnio gimnazijos istorijos mokytoja Violeta Kriaučiūnienė).

Asociacijos narių ir jos renginiuose aktyviai dalyvaujančių, bet dar nariais netapusių, klasikinį humanitarinį išsilavinimą propaguojantys straipsniai, pirmiausia Dovydo Skarolskio straipsniai. Dėkojame Dovydui už aktyvią visuomenei naudingą veiklą. Taip pat Nijolės Juchnevičienės straipsnis portale Bernardinai.lt „Mintys po kasmetinės Euroclassica konferencijos Lisabonoje“. Taip pat Ramintos Važgėlaitės mini esė „Antika nūdienoje“ portale Politika.lt, 2013 11 25, straipsnis.

Ypatingai svarbi mūsų studentų veikla: vadovaujami Viliaus ir savo pačių iniciatyvos dėka jie aktyviai lankosi įvairiose Lietuvos mokyklose ir veda pamokas, be to, šiais metais startuoja Klasikų akademijos projektas – paskaitų ciklas mokiniams. Šiais metais studentai labai aktyviai lankėsi mokyklose ir pristatė Klasikinės filologijos studijų programą.

Laimėtas LMT projektas Humanitarinių mokslų renginių ciklas, iš jo sumokėtas Euroclassica nario mokestis, vykdyta klasikų klubo veikla, atnaujintas Klasikų asociacijos puslapis ir paskyra Facebook’e
Mūsų paskyroje Facebook‘e – 824 gerbėjų.

XII. Knygų leidyba

Rugsėjo 15 d. Vilniaus knygų festivalyje (Jonas Dumčius ir klasikinė filologija Lietuvoje) buvo pristatyta knyga apie J. Dumčių: Jonas Dumčius: iš rankraščių palikimo
Didžiausias metų pasiekimas – pirmoji asociacijos išleista knyga – Jono Dumčiaus išversta Aristofano komedija „Paukščiai“, išleista laimėjus KRF projektinį finansavimą
2013 m. pateikti 3 nauji leidybos projektai ir 1 edukacinis projektas Kultūros tarybai.

2013 m. iš neviešinamo rėmėjo gauta finansinė parama studentams skatinti, Klasikų asociacija skatino aktyvius studentus-asociacijos narius ir iš savų lėšų.