Asociacijos įstatai – Klasikų asociacija

1. BENDROJI DALIS

1.1. Klasikų Asociacija (Societas Classica), toliau – Klasikų asociacija, Asociacija, yra savanoriška, savarankiška, visuomeniniu pagrindu veikianti organizacija, jungianti Lietuvos filologus – klasikus, pedagogus, dėstančius klasikines kalbas bei Antikos civilizaciją, studentus, taip pat visus tuos, kurie tyrinėja ar aktyviai domisi Antikos paveldu plačiąja prasme (kalbos, literatūra, kultūra, istorija) ir yra suinteresuoti išsaugoti ir plėtoti Antikos studijų tradicijas Lietuvoje.

1.2. Klasikų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, sąskaitas Lietuvos ir užsienio bankuose teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3. Klasikų asociacija veikia nuo Asociacijos įstatų įregistravimo dienos, neribotą laiką.

1.4. Šiuose įstatuose naudojamos sąvokos:

Asociacija – Klasikų asociacija
Įstatai – Klasikų asociacijos įstatai
Susirinkimas – Klasikų asociacijos visuotinis narių susirinkimas
Valdyba – Klasikų asociacijos valdyba
Pirmininkas – Klasikų asociacijos pirmininkas
Revizorius – Klasikų asociacijos revizorius
Narys – Klasikų asociacijos narys
Kandidatai – pirmo kurso klasikinės filologijos studentai

1.5. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais.

1.6. Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija. Asociacija gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

1.7. Klasikų asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.8. Asociacijos buveinė keičiama Susirinkimo sprendimu.

1.9. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:
2.1.1. Atstovauti filologams klasikams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat ginti savo narių darbo, ekonominius ir socialinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis;
2.1.2. Skatinti, vykdyti Antikos civilizacijos tyrimus, programas, projektus ir dalyvauti juose;
2.1.3. Plėtoti klasikinių kalbų bei Antikos studijų tradicijas Lietuvoje;
2.1.4. Užmegzti ryšius su įvairiomis Lietuvos švietimo įstaigomis;
2.1.5. Skatinti klasikinės filologijos mokslo ir profesijos plėtrą;
2.1.6. Rūpintis filologų klasikų profesine kompetencija ir kvalifikacija;
2.1.7. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis klasikų (Europinė Klasikų Asociacija EuroClassica) ir artimų sričių organizacijomis;
2.1.8. Kurti klasikinės filologijos standartus studijoms, profesinei praktikai ir moksliniams tyrimams ir vykdyti šių standartų laikymosi priežiūrą;
2.1.9. Šviesti visuomenę, formuoti tinkamas nuostatas į aktualias klasikinės filologijos problemas;
2.1.10. Palaikyti filologų klasikų profesinį prestižą;
2.1.11. Konsultuoti įvairias valstybės ir nevalstybines institucijas rengiant įstatymus, programas, teisinius ir kitus norminius dokumentus, susijusius su klasikine filologija ir klasikiniu humanitariniu ugdymu.
2.1.12. Konsultuoti įvairias valstybės ir nevalstybines institucijas bei vykdyti ekspertavimo veiklą visais su Antikos civilizacija ir klasikinėmis kalbomis susijusiais klausimais;
2.1.13. Telkti Lietuvos klasikus sprendžiant aktualius jų bendruomenei klausimus.

2.2. Asociacija įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams siekti ir vykdyti gali:
2.2.1. Organizuoti ir dalyvauti įvairiuose klasikinės filologijos mokslui, praktikai ir studijoms aktualiose konferencijose ir kituose renginiuose;
2.2.2. Vykdyti mokslinę, mokomąją ir šviečiamąją veiklą – dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose, organizuoti konferencijas, seminarus, diskusijas.
2.2.3. Kurti filologų-klasikų atestacijos, profesinės priežiūros, profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemą;
2.2.4. Siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms, stipendijoms gauti;
2.2.5. Remti savo narius ar jų grupes, įgyvendinančias Asociacijos tikslus;
2.2.6. Skatinti ir remti klasikinės filologijos literatūros leidybą;
2.2.7. Remti savo narių stažuotes užsienio mokslo ir mokymo institucijose, komandiruotes į tarptautines konferencijas ir seminarus;
2.2.8. Keistis patirtimi su užsienio šalių filologais klasikais ir jų organizacijomis;
2.2.9. Savo narių socialinei apsaugai gerinti steigti labdaros ir paramos fondus;
2.2.10. Informuoti ir skatinti diskusijas aktualiais filologų klasikų bendruomenei klausimais;
2.2.11. Bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę aktualiais Antikos civilizacijos ir klasikinės filologijos klausimais;
2.2.12. Dalyvauti filologijos ir Antikos civilizacijos studijų programų akreditavime.
2.2.13. Gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą;
2.2.14. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
2.2.15. Valdyti, naudoti bei disponuoti Asociacijai priklausančiu turtu ir lėšomis;
2.2.16. Sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
2.2.17. Turėti asociacijos tinklapį internete;
2.2.18. Nustatyti savo organizacinę struktūrą, steigti filialus, skyrius, sekcijas, fondus ar kitus struktūrinius padalinius;
2.2.19. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
2.2.20. Pirkti ar įsigyti savo veiklai reikalingą turtą;
2.2.21. Atlikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja įstatymams, Asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams.

2.3. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
2.3.1. Asociacijų veikla;
2.3.2. Projektų rengimas ir įgyvendinimas;
2.3.3. Konsultavimo paslaugų teikimas;
2.3.4. Specialistų poreikio tyrimai, kompetencijų vertinimas;
2.3.5. Mokymų organizavimas ir kompetencijos ugdymo programų įgyvendinimas;
2.3.6. Visuomenės informavimo kampanijos ir socialinės akcijos;
2.3.7. Informacijos paieška ir sklaida, viešo naudojimo informacijos portalų kūrimas;
2.3.8. Socialinės partnerystės formavimas, teminių tinklų kūrimas;
2.3.9. Konferencijų, seminarų, parodų organizavimas;
2.3.10. Mokslinių tyrimų rezultatų komercializacija;
2.3.11. Audiovizualinė ir informacinių technologijų produkcija;
2.3.12. Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla;
2.3.13. Radijo ir televizijos programų kūrimas;
2.3.14. Knygų, laikraščių, žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, kita leidyba;
2.3.15. Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
2.3.16. Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
2.3.17. Suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas, mokymas;
2.3.18. Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija;
2.3.19. Rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausos;
2.3.20. Sekretoriavimo ir vertimo veikla;
2.3.21. Bibliotekų veikla;
2.3.22. Bibliotekų skaityklų veikla;
2.3.23. Lektoriumų veikla;
2.3.24. Kitų narystės organizacijų veikla;
2.3.25. Kita veikla, neprieštaraujanti šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantiems teisės aktams;

2.4. Asociacija vykdo finansinę apskaitą, teikia finansinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;

2.5. Asociacija veda narių registrą;

2.6. Asociacijos gautas pelnas gali būti naudojamas tik Asociacijos įstatuose numatytiems veiklos tikslams siekti;

2.7. Asociacijos veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

3. NARYSTĖ IR ATSTOVAVIMAS

3.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų absolventai, studentai ir kiti asmenys, aktyviai besidomintys Antikos paveldu ir suinteresuoti antikinių studijų plėtojimu;

3.2. Asociaciją sudaro:
3.2.1. Nariai (socius ordinarius) – asmuo, priimtas į Asociacijos narius;
3.2.2. Nariai – rėmėjai (fundatoriai) – asmenys, ypatingu įnašu prisidėję prie Asociacijos klestėjimo;
3.2.3. Garbės nariai – titulas, suteikiamas iki gyvos galvos už ypatingus nuopelnus klasikinei filologijai. Asociacijos garbės narių negali būti daugiau negu 15 vienu metu. Garbės nariai yra atleisti nuo stojamojo nario mokesčio ir kitų mokesčių, neturi balsavimo teisės ir neturi teisės būti išrinkti į jokias pareigas Asociacijoje. Garbės narys turi teisę lankytis visuotiniuose narių susirinkimuose svečio teisėmis.

3.3. Asociaciją sudaro šios narių grupės:
3.3.1. Alumnai (socii alumni);
3.3.2. Studentai ir mokiniai (socii studiosi/scholares);
3.3.3. Praktikuojantys klasikai ir klasikai profesionalai (socii academici);
3.3.4. Bičiuliai ir prijaučiantys (amici classicorum antiquitatisque)

3.4. Asociacijos nariai turi teisę:
3.4.1. Į vieną sprendžiamąjį balsą Susirinkime;
3.4.2. Svarstyti visus Asociacijos veiklos klausimus, reikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus;
3.4.3. Dalyvauti asociacijos projektinėje veikloje;
3.4.4. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.4.5. Rinkti ir būti išrinkti į Asociacijos valdymo organus;
3.4.6. Reikalauti sušaukti Asociacijos neeilinį visuotinį susirinkimą;
3.4.7. Gauti iš Asociacijos paramą (šis punktas netaikomas nariams – fiziniams asmenims);
3.4.8. Susipažinti su Asociacijos dokumentais, gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
3.4.9. Remti asociaciją turtinėmis ir organizacinėmis priemonėmis;
3.4.10. Jungtis į asociacijos darinius;
3.4.11. Ginti savo, Asociacijos nario, teises ir teisėtus interesus teismo tvarka tuo atveju, jei minėtos teisės ir interesai buvo pažeisti;
3.4.12. Išstoti iš Asociacijos;
3.4.13. Kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas teises.

3.5. Asociacijos nariai privalo:
3.5.1. Laikytis Asociacijos įstatų, Asociacijos Susirinkimų, Asociacijos Valdybos, Asociacijos padalinių susirinkimų nutarimų;
3.5.2. Teikti Asociacijos valdymo organams reikalingą informaciją apie savo veiklą, susijusią su Asociacija;
3.5.3. Aktyviai dalyvauti Asociacijos kūrybinėje bei organizacinėje veikloje ir remti jos tikslus;
3.5.4. Rūpintis Asociacijos geru vardu, didinti jos autoritetą;
3.5.5.Nustatyta tvarka laiku mokėti nario mokestį;
3.5.6. Dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;
3.5.7. Vykdyti kitus nario įsipareigojimus.

4. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

4.1. Į Asociaciją priimami Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų klasikinės filologijos absolventai, studentai ir kiti asmenys, susipažinę su Asociacijos įstatais, dalyvavę Asociacijos renginiuose. Kitų specialybių atstovai ir vidurinių mokyklų moksleiviai turi pateikti valdybai mažiausiai dviejų esamų narių raštiškas rekomendacijas. Stojantieji pateikia stojimo prašymą, užpildytą Asociacijos nario anketą ir (jei reikia) dvi rekomendacijas Asociacijos valdybai. Nauji nariai priimami valdybos sprendimu. Už naują narį turi balsuoti ne mažiau 2/3 valdybos narių.

4.2. Pirmo kurso klasikinės filologijos studentai, nesantys Asociacijos nariai, išreiškę norą, tampa kandidatais į narius, pilnais nariais paskelbiami antrojo kurso pradžioje. Kandidatai visuotiniame narių susirinkime dalyvauja kaip stebėtojai. Tapti kandidatais rekomendacijų nereikia. Kandidatai papuošiami baltomis togomis (toga candida), priėmus į narius – atitinkamu nario atributu.

4.3. Asociacijos nariai vieną kartą per metus moka narystės mokestį, kurio dydis yra 20 eurų. Narystės mokestis studentams – 10 eurų. Asociacijos stojimo mokestis lygus pirmų metų narystės mokesčiui.

4.4. Asociacijos nario mokestis mokamas pavedimu į Asociacijos sąskaitą ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 30 d. arba įnešant mokestį į Asociacijos kasą.

4.5. Asociacijos narys, nemokėjęs mokesčio 3 ir daugiau metų, automatiškai šalinamas iš Asociacijos.

4.6. Iš Asociacijos išstoti galima parašius prašymą Asociacijos Valdybai bei atsiskaičius jai už savo veiklą, jei asmeniui buvo pavesta eiti pareigas Asociacijos valdymo organuose ar revizijos komisijoje. Asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo pareiškimo dėl išstojimo pateikimo Valdybai dienos. Išstojus iš Asociacijos narystės mokestis negrąžinamas.

4.7. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jeigu pažeidė Asociacijos įstatus, vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs Asociacijos nustatytų nario mokesčių ar esant kitoms svarbioms priežastims.

5. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

5.1. Aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių ar Valdyba.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu. Pranešime apie visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas ir vieta. Pranešimas Asociacijos nariams siunčiamas registruotu laišku arba įteikiamas pasirašytinai, arba skelbiamas dienraštyje „Lietuvos rytas“ ne vėliau kaip 30 dienų iki susirinkimo. Susirinkimo darbotvarkė turi būti pateikta ne vėliau, kaip 5 d.d. iki Susirinkimo datos.

5.3. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ir kai renkama valdyba. Šiems sprendimai priimami reikalinga ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma. Kiekvienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

5.4. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip po mėnesio ir ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinas susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau, kai 5 (penkios) kalendorinės dienos iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo šių įstatų 5.2 punkte nustatyta tvarka.

5.5. Visuotinio narių surinkimas turi būti protokoluojamas. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

5.6. Visuotinis narių susirinkimas:
5.6.1. Keičia Asociacijos įstatus;
5.6.2. Renka Pirmininką, Valdybos narius, Revizorių, išklauso ir tvirtina Valdybos ir Revizoriaus ataskaitas.
5.6.3. nustato Asociacijos stojamojo ir narių mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, kuriuos tvirtina atskiru dokumentu;
5.6.4. Valdybos teikimu tvirtina Asociacijos veiklos gaires.
5.6.5. Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
5.6.6. priimą sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.6.7. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.6.8. priima sprendimus dėl filialų ir/ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, tvirtina filialų ir/ar atstovybių nuostatus;
5.6.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

5.7. Valdyba
5.7.1. Asociacijos Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas;
5.7.2. Valdybą sudaro 9 asmenys, renkami iš šių narių: Alumnai, studentų, praktikuojančių klasikų-dėstytojų ir bičiulių.
5.7.3. Asociacijos Valdyba renkama 3 (trijų) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
5.7.4. Asociacijos valdyba:
5.7.4.1. Šaukia Asociacijos Susirinkimus;
5.7.4.2. Ruošia ir teikia klausimus Susirinkimui svarstyti;
5.7.4.3. Vykdo Susirinkimo nutarimus;
5.7.4.4. Rengia ir įgyvendina Asociacijos veiklos programas ir projektus;
5.7.4.5. Sprendžia Asociacijos organizacinės, kūrybinės ir finansinės veiklos klausimus tarp Susirinkimų;
5.7.4.6. Priima Asociacijos narius ir priima sprendimus dėl narystės nutraukimo, kai narys pareiškia norą išstoti iš Asociacijos;
5.7.4.7. Priima sprendimus dėl Asociacijos narių pašalinimo iš Asociacijos;
5.7.4.8. Organizuoja savanoriškus darbus įstatymų nustatyta tvarka.
5.7.4.9. Nustato Asociacijos lėšų panaudojimo tvarką;
5.7.4.10. Šaukia visuotinius narių susirinkimus;
5.7.4.11. Sprendžia kitus jos kompetencijai šiuose Įstatuose ir įstatymuose nustatytus klausimus.

5.8. Valdyba iš savo narių tarpo renka Asociacijos pirmininką.

5.9. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia ir organizuoja Asociacijos pirmininkas. Apie šaukiamą posėdį, jo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę pranešama valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Valdybos posėdžio dienos. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos primininko balsas.

5.10. Asociacijos pirmininkas:
5.10.1. Asociacijos pirmininką renka Valdyba trijų metų kadencijai;
5.10.2. Asociacijos primininkas:
5.10.2.1. Organizuoja Valdybos darbą;
5.10.2.2. Vykdo Susirinkimo sprendimus ir Valdybos nutarimus
5.10.2.3. Vadovauja Asociacijos organizacinei, finansinei ir ūkinei veiklai;
5.10.2.4. Atstovauja Asociaciją valstybinėse ir savivaldos institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose ir arbitražuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
5.10.2.5. Veikia Asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis, Valdybos nustatyta tvarka sudaro sandorius Asociacijos vardu;
5.10.2.6. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo ar kitas sutartis;
5.10.2.7. Koordinuoja Valdybos ataskaitos rengimą ir pateikia ją Susirinkimui;
5.10.2.8. Atsakingas už Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės pateikimą Susirinkimui;
5.10.2.9. Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
5.10.2.10. Atsako už lėšų apskaitą ir tvarkymą;
5.10.2.11. Užmezga ir palaiko ryšius su užsienio šalių giminingomis organizacijomis, firmomis, leidyklomis, radijo, televizijos, kultūros ir kitomis įstaigomis;
5.10.2.12. Atsistatydinus daugiau kaip pusei Valdybos narių šaukia neeilinį visuotinį Susirinkimą;
5.10.2.13. Tvarko arba paveda tvarkyti Asociacijos narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam nariui.
5.10.3. Pirmininkui atsistatydinus ar kitaip netekus savo įgaliojimų vietoj jo laikinai Pirmininko pareigas eina Valdybos išrinktas Valdybos narys, o artimiausiame Susirinkime renkamas naujas Pirmininkas.
5.10.4. Pirmininkas atsiskaito už savo veiklą Valdybai kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir Valdybos vardu – Susirinkime Asociacijos nariams.

5.11. Revizorius atlieka Asociacijos ūkinės ir finansinės veiklos kontrolę, kontroliuoja Asociacijos valdymo organų sprendimų teisėtumą ir lėšų panaudojimo tikslingumą.

5.12. Revizorius renkamas trijų metų kadencijai.

5.13. Revizorius netenka savo įgaliojimų, Susirinkimui pareiškus nepasitikėjimą juo arba atsistatydinęs iš užimamų pareigų.

5.14. Revizorius pateikia Asociacijos finansinės, buhalterinės veiklos patikrinimo ataskaitą Susirinkimui ne rečiau kaip kartą per metus.

5.15. Revizorius daro patikrinimus savo iniciatyva ar ne mažiau kaip 1/3 visų narių teikimu. Apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus Revizorius privalo pranešti artimiausiame Susirinkime.

5.16. Asociacijos valdymo organai privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

6. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR TURTAS

6.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas jos numatytiems veiklos tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti. Turtas gali būti įsigytas iš šiuose Įstatuose numatytų lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

6.2. Asociacijos lėšas sudaro:
6.2.1. Asociacijos narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;
6.2.2. Asociacijos organizuotų renginių dalyvių mokesčiai
6.2.3. Lietuvos bei užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, labdara, dovanotos ar aukotos lėšos ir vertybės;
6.2.4. Valstybės ir savivaldybių skiriamos tikslinės lėšos;
6.2.5. Lėšos, gautos iš leidybinės, mokymų, organizacinės, bendros veiklos su kitomis organizacijomis ir kitos veiklos.
6.2.6. Pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;
6.2.7. Rėmėjų aukos, įnašai, palikimai;
6.2.8. Kitos teisėtai įgytos lėšos.

6.3. Asociacijos turtas ir lėšos gali turi būti naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.

6.4. Asociacijos lėšos naudojamos:
6.4.1. Asociacijos organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui ir renginių organizavimui;
6.4.2. Asociacijos veiklai
6.4.3. Kvalifikacijos tobulinimui;
6.4.4. Premijavimui;
6.4.5. Asociacijos reprezentacijai;
6.4.6. Kitai Įstatuose numatytai veiklai.

6.5. Asociacijos finansinę veiklą koordinuoja Pirmininkas, ją prižiūri Revizorius bei Asociacijos Valdyba.

7. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

7.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka. Filialų ir atstovybių skaičius nėra ribojamas.

7.2. Asociacijos filialai ar atstovybės gali būti steigiami Lietuvos miestuose ir rajonuose bei apskrityse, susibūrus ne mažiau kaip penkiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

7.3. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.

7.4. Asociacijos filialai ir atstovybės:
7.4.1. Savo veikloje vadovaujasi šiais Įstatais ir Valdybos sprendimais;
7.4.2. Veikia savarankiškai, bet programinius veiklos klausimus derina su Valdyba;
7.4.3. Informaciją apie savo veiklą skelbia Asociacijos tinklapyje ir kitose informavimo priemonėse;
7.4.4. Filialas ar atstovybė savo metinę veiklos programą tvirtina Valdyboje. Valdyba gali priimti sprendimą skirti finansavimą filialo ar atstovybės numatytai veiklai;
7.4.5. Atsižvelgiant į atskiro filialo ar atstovybės veiklą, Valdybai patvirtinus, filialas ar atstovybė gal įsivesti Asociacijos padalinio rekvizitus bei atidaryti einamąją sąskaitą banke.
7.4.6. Už Asociacijos filialo ar atstovybės finansinę ir ūkinę veiklą atsako filialo ar atstovybės pirmininkas, kuris kalendorinių metų pabaigoje atsiskaito filialo ar atstovybės susirinkimui ir Valdybai bei filialo ar atstovybės vardu Asociacijos nariams Susirinkimo metu;
7.4.7. Asociacijos filialo ar atstovybės steigimo, sudarymo bei veiklos nutraukimo klausimus sprendžia Susirinkimas paprasta balsų dauguma.
7.4.8. Visus steigimo, principinius veiklos, reorganizavimo bei veiklos nutraukimo klausimus sprendžia Susirinkimas.

8. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS IR VISUOMENEI TVARKA

8.1. Viešą informaciją apie Asociacijos veiklą, kuri pateikiama visuomenei, nustato Valdyba. Už tokios informacijos pateikimą visuomenei atsako Pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.

8.2. Informacija Asociacijos nariams ir visuomenei teikiama tinklapyje www.klasikai.lt, taip pat elektroninėje narių pašto konferencijoje, taip pat kitais būdais.

8.3. Įstatymuose numatyti ir privalomi skelbti pranešimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“

8.4. Asociacijos narys, patiekęs rašytinį prašymą Pirmininkui, turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti viešą informaciją apie Asociacijos veiklą.

8.5. Pirmininkas privalo sudaryti galimybę Asociacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir/arba dokumentais ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

9. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS, LIKVIDAVIMAS

9.1. Susirinkimo sprendimas reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti Asociaciją priimamas 2/3 visų Asociacijos narių balsų dauguma.

9.2. Asociacijos likvidavimas yra privalomas, jei Asociacijoje lieka mažiau nei 3 nariai.

9.3. Nusprendęs reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti Asociaciją, Susirinkimas atskiru nutarimu nustato reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo bei turto ir lėšų panaudojimo tvarką.

9.4. Asociacijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

10. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

10.1. Asociacijos Įstatų pakeitimų ir papildymų projektus ruošia Valdyba.

10.2. Asociacijos Įstatai keičiami ir papildomi Susirinkime 2/3 balsų dauguma.

10.3. Pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šiuos įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Asociacijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įstatai pasirašyti Vilniuje, 2012 m. gruodžio 7 d.

Klasikų asociacijos pirmininkė Nijolė Juchnevičienė